26.aprillil kl 16 - 16.30 toimub veebipõhine seminar ehk vebinar, millel esitletakse Eesti digiõppevara standardit EstCORE laiemale sihtrühmale (tehnilisema fookusega tutvustusüritus toimub eraldi 27.aprillil). Vebinaril on osalema oodatud digiõppevara autorid, levitajad ja aktiivsed kasutajad, soovituslik on eelregistreerumine aadressil: http://goo.gl/forms/5FFgnhqK2x
Tallinna Ülikooli vanemteadur Mart Laanpere juhtimisel koostatud EstCORE on õppevara metaandmete rakendusprofiil, mida peaksid õppevara andmebaaside loomisel aluseks võtma kõik ettevõtted ja riigiasutused, kes kavatsevad liidestada oma teenuse digitaalse õppevara platvormiga e-Koolikott. EstCORE põhineb rahvusvahelisel õppevara metaandmete standardil IEEE LOM, kuid on kohandatud Eesti tänase haridusmaastiku ja riikliku õppekava vajadustele. Vebinaril esitletakse EstCORE ülesehitust, rakendusstsenaariumeid ja edasist arendustööd standardiga. 
Vebinar on vaadatav reaalajas (ja ka järelvaadatav) aadressil: http://tlu-dt-research-seminar.weebly.com/estcore.html 

 

EVKKÕA – Eesti vene keele ja kirjanduse õpetajate assotsiatsioon

Üldsätted

EVKKÕA on organisatsioon, mis on loodud ühiskondlikel alustel ning ühendab vene keele ja kirjanduse õpetajaid kogu Eestis. Soovime toetada, arendada ja populariseerida vene keelt, kirjandust ja kultuuri.

Assotsiatsiooni tegevus on suunatud kahele sihtgrupile: õpetajatele ja õpilastele.

Mõlemad sihtgrupid vajavad oma tegevuses toetust, professionaalset õpet kiirelt areneval haridusmaastikul, arendustegevust, ning keeleõppe ja - teadmiste väärtustamist.

Eesmärgid

  1. edendada assotsiatsiooni liikmete ja mitteliikmete vahelist koostööd vene keele ja kirjanduse paremaks õpetamiseks rahvuskoolis
  2. läbi maakondlike, vabariiklike ja rahvusvaheliste projektide, ürituste, festivalide jms

motiveerida õpilasi omandama vene keelt kui kaasajal vajalikku võõrkeelt, arendades sellega õpilaste keelelist mitmekesisust ning taset

  1. väärtustada vene keele kui võõrkeele õpetaja elukutset, populariseerida seda läbi mitmesuguste aineürituste
  2. arendada õpetaja professionaalset taset seminaride, kvalifikatsiooni tõstmise kursuste, loengute, praktikumide, koolituste ning lahtiste tundide kaudu

EVKKÕA soovib teha koostööd kõikide teiste võõrkeelte aineühenduste ja –seltsidega, sest koostöö on eduka õppimise ja õpetamise aluseks. Meie tegevuse põhirõhk on suunatud õpilastele võimalikult hea vene keele oskuse omandamiseks   professionaalsete õpetajate juures.

EVVKÕA liikmeks astumine on vabatahtlik ning liikmemaksuta. Selleks tuleb täita vaid kodulehel olev avalduse vorm.

Viive Korb – Pärnu

 

 

 

 Tatjana Truuväärt – Saaremaa

 

 

 

 Vladimir Barinov – Hiiumaa

 

 Tatjana Palusaar – Rapla

 

 Ljudmila Vahtla – Jõgeva

 

 Jelena Laanjärv – Harjumaa

 

 Alla Kirillova – Tallinn

 

 

 

 Tiiu Soostar - Haapsalu